Konkursi

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU OSNOVNA ŠKOLA“VRAPČIĆI“

Školski odbor JU Osnovne škole „Vrapčići“ na osnovu člana  85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (”Službene novine HNK-a”, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 85. Pravila JU Osnovne škole ‘Vrapčići” broj:01-43/07 od 03.02.2007. godine, člana 16. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne škole „Vrapčići“ broj: 05-02-02-398-2/16 od 14.11.2016, Saglasnosti Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1503/20 od 25.08.2020. godine, i Odluke  Školskog odbora              broj:05-02-02-270-1/20 od 07.10.2020. godine  raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

Na određeno vrijeme do 15.07. 2021. godine  

   1. nastavnik geografije …………………………………………………1 izvršilac  (16 časova  sedmično)

   2. nastavnik biologije …………………………………………………..1 izvršilac  ( 6 časova  sedmično)

   3. nastavnik tehničke kulture………………………………………….1 izvršilac  ( 8 časova  sedmično)

   4. nastavnik  razredne nastave ……………………………………… 3 izvršioca 

   5. nastavnik turskog jezika ……………………………………………1 izvršilac  ( 2 časa sedmično)

   6. nastavnik islamske vjeronauke …………………………………..1 izvršilac  (14 časova sedmično)

   7. nastavnik pravoslavne vjeronauke ………………………………1 izvršilac  ( 4 časa sedmično)

   8. pedagog …………………………………………………………………..1 izvršilac  ( puno radno vrijeme)

   9. radnik na održavanju čistoće  ……………………………………..1 izvršilac  ( puno radno vrijeme)

   10. radnik na održavanju čistoće u PO Raštani …………………1 izvršilac  ( pola  radnog vremena)

Opšti i posebni uslovi za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. i 8

Opšti uslovi : Shodno odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: Shodno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a završena odgovarajuća viša ili visoka stručna sprema (VI ili VII stepen), Nastavnom planu i programu, Normativnim aktima JU Osnovne škole „Vrapčići“ i položen stručni ispit.

Opšti i posebni uslovi za radna mjesta  pod rednim brojem 9. i 10.

Opšti uslovi: Shodno odredbama Zakona o radu

Posebni uslovi: Završena osnovna škola

Kandidati su dužni dostaviti  slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  • Svojeručno potpisana prijava na konkurs sa biografijom (adresa i kontakt telefon)
  • Diploma o završenoj školskoj spremi, a za radna mjesta pod rednim brojem 9. i 10. dokaz  o završenoj osnovnoj školi
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta  pod rednim brojem 1.,2.,3.,4.,5.,6,7. i 8)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja)
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • Certifikat – saglasnost mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje vjeronauke (za radna mjesta  pod rednim brojem 6. i 7)
  • Potvrda / uvjerenje o pripadnosti nekoj od kategorija po članu 18. Zakona o dopunskim pravima boraca  i članova njihovih porodica u HNK-a  („Službene novine HNK-a“ broj:6/18), ukoliko kandidat pripada tim kategorijama.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog  javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali konkursom propisane uslove obavezni su pristupiti provjeri znanja i sposobnosti radnog mjesta na koje se prijavljuju (pismeni i usmeni dio  ispita), o čemu će biti naknadno obavješteni. Za radna mjesta pod rednim brojem 9. i 10. predviđena je samo usmena provjera znanja. Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji budu primljeni po konkursu, dužni su prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca).

Prijave na konkurs  sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu: JU Osnovna škola ”Vrapčići“  Vrapčići bb, 88 113 Vrapčići,  sa naznakom „Za Konkursnu komisiju“.

NAPOMENA: Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima izuzev na zahtjev kandidata.

Predsjednik Školskog odbora

Mr.sci. Džafer Alić

                                                                                                                                                                                                         

Javna ustanova Osnovna škola "Vrapčići" 2019 © All Rights Reserved