konkursi

Konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

JU OSNOVNA ŠKOLA“VRAPČIĆI“

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor JU Osnovne škole „Vrapčići“ na osnovu člana  85. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (”Službene novine HNK-a” broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), člana 85. Pravila JU Osnovne škole „Vrapčići“ broj:01-43/07 od 03.02.2007. godine, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne škole „Vrapčići“broj: 05-02-02-398-2/16 od 14.11.2016.godine, Saglasnosti Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1874/22 od 22.02.2023. godine i Odluke Školskog odbora broj: 02-02-78-2/23 od 15.03.2023. godine raspisuje:

KONKURS

  za prijem u radni odnos

A) na neodređeno vrijeme

   1. Nastavnik  razredne nastave —————————–    1 izvršilac

   2. Nastavnik  islamske vjeronauke —————————1 izvršilac (14 časova  sedmično)

   3. Radnik na održavanju čistoće ——————————-3 izvršioca (puno radno vrijeme)

   B) na određeno vrijeme do 15.07.2023.godine

   1.  Nastavnik tehničke kulture  ———————————————-    1 izvršilac     (8 časova  sedmično)

   2.  Nastavnik pravoslavne vjeronauke—————————————1  izvršilac    (4 časa sedmično)

   3. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja —————————   1  izvršilac    (2 časa sedmično)

   4. Nastavnik hemije———————————————————–          1 izvršilac     (8 časova  sedmično)

   5. Radnik na održavanju čistoće  ——————————————–   1  izvršilac    (puno radno vrijeme)

   6. Radnik na održavanju čistoće u PO Raštani  ———————– 1 izvršilac     (pola radnog vremena)

C) na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najduže do 15.07.2023. godine.

   1. Pedagog škole —————————————————————         1 izvršilac     (puno radno vrijeme)

Opšti i posebni uslovi za radna mjesta pod A/1, A/2, B/1,B/2,B/3,B/4 i C/1

Opšti uslovi : Shodno odredbama Zakona o radu FBiH

Posebni uslovi: Shodno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a i Pravilniku  o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne škole „Vrapčići“  završena odgovarajuća visoka ili viša stručna sprema (VII ili VI stepen) i položen stručni ispit.

Opšti i posebni uslovi za radna mjesta  pod  A/3, B/5 i B/6

Opšti uslovi: Shodno odredbama Zakona o radu FBiH

Posebni uslovi: Završena osnovna škola

Kandidati su dužni dostaviti  sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci):

-Svojeručno potpisana Prijava na konkurs sa tačno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje

-Kratka  biografija  (obavezno navesti adresu i kontakt telefon)

-Diploma o stečenoj stručnoj spremi (za radna mjesta A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4 i C/1)

-Svjedodžba  o završenoj osnovnoj školi (za radna mjesta  pod A/3,  B/5 i B/6)

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta  pod A/1, A/2, B/1, B/2, B/3, B/4 i C/1)

-Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja)

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

-Certifikat – saglasnost mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje vjeronauke (za radna mjesta  pod  A/2 i B/2)

Dodatna dokumentacija koju kandidat može dostaviti:

-Potvrda / Uvjerenje o pripadnosti nekoj od kategorija po članu 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a  („Službene novine HNK-a“ broj:6/18, 4/21 i 7/22) izdato od nadležnog organa.

Napomena:Prednost pri zapošljavanju  imaju osobe po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21, 7/22), ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom (potvrdu/ uvjerenje).

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog  javnog informisanja.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali konkursom propisane uslove obavezni su pristupiti provjeri znanja i sposobnosti radnog mjesta na koje se prijavljuju (pismena provjera znanja i intervju), o čemu će biti naknadno obavješteni. Za radna mjesta pod A/3, B/5 i B/6. predviđen je samo intervju.

Po konačnosti Odluke o izboru, izabrani kandidati, prije zaključivanja  Ugovora o radu, dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani (ne starije od 6 mjeseci) i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola „Vrapčići“ Vrapčići bb, 88 113 Vrapčići, sa naznakom „Prijava na Konkurs“

NAPOMENA: Dokumentacija podnesena na konkurs neće se vraćati kandidatima. 

Predsjednik Školskog odbora

  Ahmet Žuštra, dipl.maš.ing. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Leave a Reply

Javna ustanova Osnovna škola "Vrapčići" 2019 © All Rights Reserved